Stichting Behoud Tombe van NellesteijnFinanciën

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het bereiken van haar doelstellingen.
Na het herstel zijn de reserves in verhouding met de verwachte kosten van onderhoud en instandhouding van de Tombe.
Jaarlijks wordt de balans, de staat van baten en lasten en een overzicht van de activiteiten gepubliceerd op de website stichtingbehoudtombevannellesteijn.nl.

De bankrekening (IBAN) bij Rabobank Rijn en Heuvelrug is: NL95 RABO 0358 0786 95.

De beheerskosten zijn beperkt. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. De gemeente stelt om niet vergaderruimte in het Huis der Gemeente in Doorn beschikbaar.
Van de Historische Vereniging Leersum heeft de Stichting een startdonatie mogen ontvangen om de eerste onkosten te vergoeden.

De inschatting van de beheerskosten in het eerste stichtingsjaar (2020) is als volgt:

INKOMSTEN
€ 250,00 Startdonatie van de Historische Vereniging Leersum

UITGAVEN
€ 0,00 Akte van oprichting
€ 50,00 Inschrijving Kamer van Koophandel
€ 20,00 Domeinnaam en website
€ 50,00 Kosten zakelijke bankrekening aug-dec
-------- +
€ 120,00